Skip to main content

KOMPLEXNÉ SLUŽBY DETKECIE A MERANIA ÚNIKOV SLTAČENÉHO VZDUCHU

obráťte sa na

naše služby detkecie s ultrazvukovou technológiou KRYPTON-PRO

BENEFITY SERVISU

Odborné vykonanie a analýza

Služba merania únikov je vykonávaná skúsenými profesionálmi, ktorí majú hlboké znalosti a skúsenosti s priemyslu. Tento expertný pohľad zaručuje, že analýza únikov je nielen presná, ale aj že odporúčania na opravy a optimalizácie sú šité na mieru potrebám konkrétneho zariadenia. Zákazníci teda získavajú nie len identifikáciu problémov, ale aj komplexné poradenstvo a riešenia, ktoré presahujú možnosti pri samostatnom používaní detektora.

Časová a nákladová efektivita

Služba merania únikov eliminuje potrebu vlastníctva detektora tým, že poskytuje všetko potrebné ako komplexný balík. Zákazníci tak môžu ušetriť čas a zdroje, ktoré by inak museli venovať na učenie sa a vykonávanie meraní, a môžu sa namiesto toho sústrediť na svoje hlavné obchodné aktivity. Profesionálne vykonaný audit únikov môže byť efektívnejší a ekonomicky výhodnejší, čo znižuje celkové náklady na opravu a zvyšuje návratnosť investície.

Prispôsobené riešenia a pokračujúca podpora

Služba merania únikov prichádza s pokračujúcou podporou a prispôsobenými odporúčaniami, ktoré sú výsledkom podrobného zhodnotenia konkrétneho prostredia zákazníka. Toto zahŕňa nielen identifikáciu a opravu únikov, ale aj strategické plánovanie na zlepšenie energetického manažmentu a prevenciu budúcich problémov. Pokračujúca podpora a poradenstvo zabezpečujú, že zákazníci môžu udržiavať a zlepšovať svoje energetické systémy s dôverou a kontinuitou.

Služba v kocke

Naša služba ponúka komplexné riešenie pre identifikáciu a kvantifikáciu únikov v systémoch stlačeného vzduchu a zahŕňa:

  • Detailnú diagnostiku na mieste: Profesionálne vykonávané merania na mieste vašej prevádzky, umožňujúce presnú lokalizáciu únikov aj v náročných alebo hlučných prostrediach.

  • Pokročilú analýzu únikov: Využíva strojové učenie našich detektorov KRYPTON-PRO pre okamžitú vizualizáciu intenzity úniku, spolu s automatickým zaznamenávaním dát a ich analýzou za účelom poskytnutia presného hodnotenia strát.

  • Prispôsobené riešenia: Na základe získaných dát a analýzy, navrhneme riešenia šité na mieru pre opravu únikov a zlepšenie energetického manažmentu vašich systémov stlačeného vzduchu.

  • Report a odporúčania: Poskytneme Vám detailné správy o nájdených únikoch s konkrétnymi odporúčaniami pre ich opravu a návrhy na zlepšenie energetickej efektivity.

  • Technická podpora a sledovanie: Po implementácii odporúčaných opatrení ponúkame pokračujúcu technickú podporu a možnosť sledovania efektivity opatrení na zníženie únikov.

Referencie

S detektorom sme jednoducho dokázali odhaliť miesta, kde nám dlhé roky unikali peniaze. Teraz šetríme tisícky € ročne na stratách, ktoré sme identifikovali a odstránili. Stávame sa zelenou firmou.
Ján Hrčka, Facility inžinier P.B.C.-SK

Cenová ponuka

Máte záujem o službu detekcie únikov? Vyplňte nasledovný formulár a získajte cenovú kalkuláciu zdarma.

Zvoľte si možnosť *

Časté otázky

Ako dlho trvá služba detekcie únikov?

Doba trvania služby detekcie únikov sa líši v závislosti od veľkosti a zložitosti vašich systémov stlačeného vzduchu, ako aj od rozsahu identifikovaných únikov. V priemere môže kompletná diagnostika a analýza trvať od niekoľkých hodín do celého dňa. Po úvodnej konzultácii sme schopní poskytnúť presnejší odhad času potrebného pre vaše konkrétne potreby.

Aké typy systémov môžete kontrolovať na úniky?

Naša služba je vybavená na detekciu únikov vo väčšine systémov stlačeného vzduchu a plynu, vrátane priemyselných pneumatických systémov, vzduchových kompresorov, rozvodných potrubí, ventilačných systémov a ďalších súvisiacich zariadení. Ak máte špecifický alebo unikátny systém, radi preberieme vaše potreby a zistíme, ako vám môžeme najlepšie pomôcť.

Ako presná je vaša detekcia únikov?

Vďaka používaniu naších pokročilých ultrazvukových detektorov, ako je KRYPTON-PRO, sme schpný  detekovať úniky s vysokou presnosťou, dokonca aj tie, ktoré sú pre ľudské ucho nepočuteľné alebo sú skryté v hlučnom prostredí. Naša technológia a odborné znalosti zabezpečujú, že žiadny únik nezostane nedetegovaný.

Aké sú vaše metódy pri poskytovaní odporúčaní na opravu únikov?

Po identifikácii a kvantifikácii únikov poskytujeme personalizované odporúčania pre každého klienta. Tieto odporúčania zahŕňajú technické riešenia, ako sú opravy alebo výmeny poškodených komponentov, ako aj strategické zmeny v údržbe a prevádzke systémov. Odporúčania sú vždy zamerané na zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.

Aké sú náklady na vašu službu detekcie únikov?

Cena našej služby detekcie únikov závisí od viacerých faktorov, vrátane veľkosti a typu vašej prevádzky, rozsahu potrebných meraní a geografickej polohy. Po úvodnej konzultácii, pochopení vašich potrieb a predbežnej analýze vašich systémov, sme schopní poskytnúť vám prispôsobenú cenovú ponuku. Naším cieľom je ponúknuť cenovo efektívne riešenia, ktoré prinášajú významné úspory nákladov a zlepšujú energetickú efektivitu vašej prevádzky.

Ako prebieha služba detekcie únikov?

Služba detekcie únikov vzduchu prebieha prostredníctvom viacerých krokov, navrhnutých tak, aby zabezpečili dôkladnú a efektívnu identifikáciu všetkých únikov, kvantifikáciu strát a poskytnutie konkrétnych odporúčaní na zlepšenie. Proces zahŕňa nasledujúce etapy:

1. Úvodná konzultácia a plánovanie: Služba sa začína úvodnou konzultáciou, počas ktorej naši odborníci zhromažďujú podrobné informácie o vašom systéme stlačeného vzduchu, vrátane typu priemyslu, rozlohy prevádzky a špecifických oblastí obáv. Na základe týchto informácií vytvoríme prispôsobený plán detekcie únikov, ktorý zohľadňuje vaše konkrétne potreby a ciele.

2. Inšpekcia a meranie na mieste: S použitím pokročilého ultrazvukového detektora KRYPTON-PRO naši technici vykonajú inšpekciu a meranie na mieste. Detektor umožňuje presne identifikovať aj tie najmenšie úniky vzduchu, ktoré by mohli byť pre ľudské ucho nepočuteľné, a to aj v hlučnom priemyselnom prostredí. Meranie zahŕňa pohyb po celej prevádzke a použitie detektora na všetkých kritických miestach a spojoch systému stlačeného vzduchu.

3. Analýza a hodnotenie únikov: Po identifikácii únikov naši špecialisti analyzujú zozbierané dáta, kvantifikujú straty spôsobené únikmi a hodnotia ich vplyv na energetickú efektivitu a prevádzkové náklady vašej prevádzky. Táto analýza zahŕňa porovnanie meraných údajov so štandardnými hodnotami a výpočet potenciálnych úspor po odstránení únikov.

4. Správa a odporúčania: Na základe analýzy únikov pripravíme podrobnú správu, ktorá zahŕňa prehľad identifikovaných únikov, ich lokalizáciu, kvantifikovaný vplyv na systém a odporúčania na opravu. Odporúčania sú navrhnuté tak, aby boli praktické a zamerané na zlepšenie celkovej energetické efektivity a zníženie nákladov na prevádzku.

5. Implementácia a pokračujúca podpora: Po doručení správy a odporúčaní poskytujeme podporu pri implementácii navrhnutých opatrení. V prípade potreby sme pripravení poskytnúť dodatočné služby, ako je sprievod pri opravách, monitorovanie účinnosti zavedených zmien a poradenstvo pre pokračujúce zlepšovanie energetického manažmentu.

Celý proces je navrhnutý tak, aby bol čo najmenej narušujúci pre bežnú prevádzku zariadenia, zatiaľ čo zabezpečuje maximálne možné zlepšenie v oblasti detekcie a opravy únikov vzduchu. Naším cieľom je poskytnúť komplexný pohľad na vaše systémy stlačeného vzduchu, identifikovať úspory energie a prispieť k dlhodobej udržateľnosti vašej prevádzky.