Skip to main content

Kurzy, školenia, semináre

Špecialista odpadového hospodárstva

Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce na plný úväzok venovať odpadovému hospodárstvu,
napr. ako referent životného prostredia, špecialista odpadového hospodárstva, manažér podľa ISO 14001, environmentálny technik alebo HSE špecialista.

Poskytujeme zrozumiteľný výklad s množstvom príkladov z praxe. Po kurze zasielame aktuálne formuláre pre plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností. Osnova školenia je nasledovná:

 • úvod do problematiky pre pochopenie environmentálnych súvislostí v podniku
 • legislatíva odpadového hospodárstva:
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
 • Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
 • evidencia triedeného zberu komunálnych odpadov
 • nakladanie s elektroodpadom, pneumatikami, odpadovými olejmi
 • nebezpečná látka a nebezpečný odpad, skladovanie horľavých kvapalín, označovanie skladových priestorov
 • zhromažďovanie a skladovanie odpadov
 • KBÚ (karty bezpečnostných údajov), ILNO (identifikačné listy nebezpečných odpadov), SLNO (sprievodné listy nebezpečných odpadov)
 • podrobný výklad o vybavovaní potrebných súhlasov pre firmy, napr. na vedľajší produkt, stav konca odpadu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • zákonné povinnosti z hľadiska termínov, archivácia evidencií
 • rozšírená zodpovednosť výrobcov, povinnosti výrobcu obalov a ďalších vyhradených výrobkov
 • praktická časť: vyplnenie Evidenčného listu a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • diskusia a riešenie problémov z praxe

 

Informácia

Miesto konania kurzu: online, prípadne u Vás vo firme
Termín: dohodou
Trvanie kurzu: 16 hodín

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a certifikát.

Prihláška